O metodi

Metoda prof. Stošljevića

(Otvroreni sistem stimulacije humanog razvoja)

OSSHR je metoda edukativnog karaktera kojom se porodica Stošljević bavi još od 1953. godine. Tokom ovog dugogodišnjeg perioda našom metodom smo pomogli više od 100.000 dece i odraslih.

OSSHR podrazumeva da se stručnjak koji sprovodi metodu ne ograničava na unapred definisane postupke u radu sa decom i roditeljima već je otvoren za primenu svih stečenih znanja u skladu sa individualnim potrebama deteta i porodice. Iako je sistem sam po sebi otvoren on se čvrsto bazira na naučnim teorijama i činjenicama iz svih medicinskih i nemedicinskih disciplina koje se bave psihofiziološkim poremećajima u širem smislu. Metoda podrazumeva rad sa decom i njihovim roditeljima.

Cilj metode je dostizanje maksimalnih potencijala deteta u oblasti razmišljanja, emocija, društvenosti, motorike i govora, kao i prenošenje celokupnog znanja koje stručnjak poseduje roditeljima i starateljima, u cilju njihovog osposobljavanja za svakodnevni rad sa detetom.

Klasična klasifikacija

Ova metoda bi po klasičnoj klasifikaciji mogla da se posmatra kao spoj tri pristupa:

Rane intervencije su interdisciplinarni sistemi profesionalnih usluga namenjeni deci uzrasta od 0 do 5 godina sa razvojnim kašnjenjima, smetnjama u razvoju, atipičnim ponašanjem i teškoćama u socijalnom i emocionalnom razvoju. Zbog ogromnog razvojnog potencijala u prvim godinama života one predstavljaju ključne intervencije za postizanje optimalnog razvoja deteta. Rane intervencije su: individualizovane, fokusirane na timski rad sa celom porodicom, zasnovane na dokazima i podstaknute ishodima.

Razvojni pristupi polaze od inicijalnog ponašanja deteta koje usmerava čitavu intervenciju. Stručnjak prati detetovo ponašanje i prikladnim postupcima oblikuje i podstiče određene obrasce reagovanja. U razvojno orijentisanim pristupima ne postoje protokoli kojih se stručnjak mora strogo pridržavati, tako da se plan intervencije lako prilagođava aktuelnom ponašanju. Kreativnost u radu i raznovrsnost pristupa čine ovakve programe manje intruzivnim u odnosu na klasične biheviorijalne procedure.

Posredovane intervencije su intervencije koju sprovode roditelji ili staratelji. Ove intervenicje imaju za cilj da podstaknu svakodnevno učenje i razvoj kod dece, ali i da pruže adekvatnu podršku njihovim roditeljima. Princip rada je da roditelji i staratelji iskoriste sve ono čemu su ih stručnjaci naučili i implementiraju to znanje u uslovima svakodnevnog života.

Intervencija se naizmenično sprovodi u dve faze:

Sveobuhvatna intervencija podrazumeva set praksi koje kroz učenje i razvoj ostvaruju uticaj na ključne deficite dece sa psihofiziološkim poteškoćama. Karakteristike ove intervencije su: jasno definisan intenzitet intervencija, dugotrajna realizacija i uticaj na šire oblasti funkcionisanja (komunikacija, ponašanje, socijalna kompetencija)

Fokusirana intervencija podrazumeva set praksi koje utiču na pojedinačne veštine i koje se obavljaju u kraćim intervalima tokom trajanja sveobuhvatne intervencije ili zasebno.